Hỗ trợ trực tuyến

  • help online    KD1: 0913.737.205
  • help online    KD2: 0904.670.590
  • help online    KD3: 0915.150.388
  • help online    KD4: 0983.949.706
  • help online    KD5: 0983.0989.32
  • help online    KD6: 0988.570.902
  • help online    KT1: 0983.0989.32
  • help online    KT2: 0904.670.590
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment

Công ty TNHH Xử lý nền đất yếu FECON -Shanghai Harbour

Công ty TNHH Xử lý nền đất yếu FECON -Shanghai Harbour

được thành lập tháng 8/2009 là kết quả của sự hợp tác quốc tế, sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm và năng lực đã được khẳng định về nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nền đất yếu của các công ty mẹ luôn đi đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam và Trung Quốc